01

Działalność

Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja ciepła

Przedsiębiorstwo jest spółką prawa handlowego i działa w oparciu o Kodeks spółek handlowych, Ustawę o gospodarce komunalnej oraz Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Rep. A 9000/92, zmieniany czterokrotnie, zwany w skrócie Statutem. Przedsiębiorstwo wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000064366. Obecnie dokumenty rejestracyjne znajdują się w Sadzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorstwo jest jednoosobową spółką Miasta Łuków o kapitale zakładowym w wysokości 3 132 000 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dwa tysiące zł) podzielonym na 6 264 udziały o wartości 500 zł każdy.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym funkcje właścicielskie, w stosunku do przedsiębiorstwa, w imieniu Miasta Łuków sprawuje Burmistrz Miasta.

Tak więc przedsiębiorstwo jest gminną osoba prawną i zgodnie z Art. 9 ust. 2 ww. Ustawy może prowadzić działalność ograniczającą się wyłącznie do zadań o charakterze użyteczności publicznej, gdyż dotychczas nie zostało przez żadną ustawę określone jakie inne zadania poza zadaniami o charakterze użyteczności publicznej mogą być prowadzone przez "gminną osobę prawną".

Przedstawione powyżej uwarunkowania prawne są przez PEC sp. z o.o. w Łukowie przestrzegane, gdyż prowadzona działalność ograniczona jest do wynikających z Art. 7 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o samorządzie gminnym zadań własnych Miasta Łuków, w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących sprawy zaopatrzenia w ciepło.

Zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego przedsiębiorstwo posiada dwie koncesje na prowadzenie działalności:

  • koncesja na wytwarzanie ciepła (według Decyzji WCC/365/297/U/OT-7/98/AR z dnia 28 października 1998 roku)
  • koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła (według Decyzji PCC/377/297/U/OT-7/98/AR z dnia 28 października 1998 roku)

Ponadto Spółka prowadzi działalność usługową w zakresie wynajmu majątku spółki. Wynajmowi, firmom telekomunikacyjnym, podlegają powierzchnie kominów zlokalizowanych na kotłowniach przy ul. 11-listopada i ul. Świderskiej.

Strefa PEC

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków