01

Rozliczanie za dostarczanie ciepła odbiorcom

Posiadamy umowy z 39 odbiorcami ciepła

Aktualnie przedsiębiorstwo posiada umowy z 39 odbiorcami ciepła. Kluczowymi z nich są Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa (ok. 80 % przyłączonej mocy cieplnej) i Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej (ok. 9 % przyłączonej mocy cieplnej).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o. fakturuje bezpośrednio administratora obiektu, nie rozlicza indywidualnie mieszkańców budynku.

Faktura jest wystawiana comiesięcznie na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo- rozliczeniowych i obowiązującej taryfy dla ciepła w której występują dwie grupy taryfowe:

 1. Grupa G-1 - dotyczy odbiorców pobierających ciepło wytworzone z węgla i dostarczone poprzez sieć ciepłowniczą;
 2. Grupa G-2 - dotyczy odbiorców pobierających ciepło ze źródeł opalanych gazem.

W skład faktury wchodzą następujące składniki odpowiadające poszczególnym stawkom opłat lub cenom wg taryfy:

 • dla odbiorców z pierwszej grupy taryfowej - sieciowych:
  • miesięczna rata opłaty za zamówioną moc, pobierana w każdym miesiącu;
  • opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła;
  • opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła;
  • miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w każdym miesiącu;
  • opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła.
 • dla odbiorców z drugiej grupy taryfowej, pobierających ciepło z kotłowni gazowych:
  • miesięczna rata opłaty za zamówioną moc, pobierana w każdym miesiącu;
  • opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła.

Taryfa za ciepło jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie zasad i przepisów zawartych w ustawie Prawo Energetyczne, a więc jest ona jednakowa dla wszystkich odbiorców z tej samej grupy taryfowej. Cena ciepła jest kalkulowana na podstawie kosztów uzasadnionych, jakie ponosi przedsiębiorstwo energetyczne wnioskujące o taryfę.

Wysokość kosztów ogrzewania zależy od wielu czynników takich jak szczelność okien, ocieplenie budynku, rodzaj instalacji, a także sposobu użytkowania budynku, tzn. czy odbiorcy oszczędzają ciepło. Regulowanie temperatury w pomieszczeniach powinno odbywać się poprzez używanie zaworów termostatycznych, a nie przez otwieranie okien i systematyczne wietrzenie. Regulowania przez wietrzenie powoduje bardzo duże straty ciepła na wentylację.

Mieszkańcy spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych za pobrane ciepło rozliczają się z administratorem budynku. Mieszkaniec płaci według regulaminu ustalonego przez administratora. Zazwyczaj jest to stawka miesięczna w formie zaliczki, płacona w równej wysokości przez cały rok wyliczana w oparciu o roczne koszty planowane do zapłaty dostawcy ciepła tj. PEC sp. z o.o..

Strefa Klienta

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Łuków

telefon alarmowy (25) 798 37 69